Obchodní podmínky

VOP SKIALPUJfest s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SKIALPUJfest s.r.o.
IČO: 106 97 292, se sídlem: Ruská 786/64, Vršovice, 101 00 Praha 10
(dále jen „VOP“)

Úvodní ustanovení
1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o reklamní činnosti uzavřené mezi společností SKIALPUJfest s.r.o. jako poskytovatelem a klientem jako objednatelem (dále také jen „smlouva“, „klient“ a „smluvní strany“) nebo objednávky klienta učiněné na formuláři vyhotoveném společností SKIALPUJfest s.r.o. (dále jen „objednávka“) a upravují práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou výslovně upravená ve smlouvě nebo v objednávce klienta.
1.2. Pokud smlouva uzavřená mezi smluvními stranami nebo objednávka klienta akceptovaná společností SKIALPUJfest. s.r.o. a tyto VOP upravují určitou otázku odlišně, má přednost ujednání smluvních stran.

Předmět VOP
2.1. Tyto VOP upravují podmínky poskytování služeb spočívající v prezentaci a propagaci klienta na webové stránce www.skialpuj.cz provozované společností SKIALPUJfest s.r.o. a/nebo na akcích pořádaných společností SKIALPUJfest s.r.o. (dále jen „akce“).
2.2. Podrobný obsah a rozsah činnosti poskytované společností SKIALPUJfest s.r.o. je smluvními stranami sjednán a uveden ve smlouvě nebo v objednávce resp. v jejich příloze.

Prohlášení a záruky klienta
3.1. Klient podepsáním smlouvy nebo objednávky prohlašuje, že:
a) má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající ze smlouvy nebo objednávky, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků,
b) že uzavřením smlouvy či podepsáním objednávky nedojde k porušení žádného právního předpisu,
c) že případné osoby jednající za klienta jsou oprávněné za něho jednat a podepsat smlouvu nebo objednávku.

Povinnosti klienta
4.1. Klient se zavazuje předat společnosti SKIALPUJfest s.r.o. veškeré grafické zpracování, ztvárnění a barevné vyvedení jednotlivých reklamních materiálů a jiné informace a podklady, nezbytné k plnění dle smlouvy nebo objednávky (dále jen „podklady pro prezentaci“), nejpozději do data sjednaného smluvními stranami ve smlouvě nebo v objednávce.
4.2. Podklady pro prezentaci budou společnosti SKIALPUJfest s.r.o. předány formou e-mailu adresovaného na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví smlouvy nebo objednávky, jeho přijetí musí společnost SKIALPUJfest s.r.o. klientovi potvrdit, jinak se považují za nedoručené. V případě potřeby předání materiálů ve fyzické podobě tyto budou předány formou poštovní přepravy adresované na adresu společnosti SKIALPUJfest s.r.o. uvedenou v záhlaví smlouvy nebo objednávky.
4.3. Klient bere na vědomí, že při pozdějším či neúplném předání podkladů pro prezentaci, nebo při jejich dodatečné změně po uplynutí sjednaného data předání, může být reklamní činnost poskytnuta v omezeném nebo i v žádném rozsahu, a to dle časových a technických možností společností SKIALPUJfest s.r.o.
4.4. Klient zaručuje, že logo, produkty, užité slogany nebo jakékoliv jiné části podkladů pro prezentaci nejsou v rozporu s právními
normami českého právního řádu a neporušují žádná práva třetích osob. V případě porušení této povinností se klient zavazuje uhradit veškerou škodu vzniklou společnosti SKIALPUJfest s.r.o. nebo třetím osobám v plné výši.
4.5. Obdrží-li společnosti SKIALPUJfest s.r.o. od klienta pokyny či podklady pro prezentaci, které jsou, či jejich část je, zjevně nesprávná, upozorní na tuto skutečnost klienta. Nevyjádří-li se klient k tomuto upozornění v přiměřené lhůtě, je společnost SKIALPUJfest s.r.o. oprávněna použít tyto podklady dle svého uvážení. Klient v tomto případě bere na vědomí, že se nebude jednat o vadné plnění, resp. v případě jejich nepoužití pro prezentaci se nebude jednat o nesplnění povinnosti společnosti SKIALPUJfest s.r.o. poskytnut objednané služby a klient nebude mít nárok na náhradu škody ani na jakoukoliv jinou náhradu.
4.6. Klient je povinen upozorňovat společnost SKIALPUJfest s.r.o. na všechny okolnosti, které jsou podstatné pro řádný výkon reklamní činnosti dle smlouvy nebo objednávky a za tím účelem mu sdělovat veškeré potřebné informace, týkající se klienta a předmětu jeho činnosti, která je propagována.

Odměna společnosti SKIALPUJfest s.r.o.
5.1. Klient se zavazuje zaplatit společnosti SKIALPUJfest s.r.o. za poskytnuté služby odměnu. Výše odměny a termín jejího zaplacení budou smluvními stranami sjednány ve smlouvě nebo v objednávce.
5.2. Odměna bude klientem uhrazena ve formě zálohy ve výši 100 % na bankovní účet společnosti SKIALPUJfest s.r.o. uvedený ve smlouvě nebo v objednávce a ve lhůtě tam sjednané. Pokud bude reklamní činnost poskytovaná klientovi i na akci pořádané společností SKIALPUJfest s.r.o. bude po skončení příslušné akce společností SKIALPUJfest s.r.o. vystavena konečná faktura, ve které bude zohledněna uhrazená záloha. Jinak bude konečná faktura společností SKIALPUJfest s.r.o. vystavena po poskytnutí klientem objednané reklamní činnosti.
5.3. Odměna za reklamní činnost požadovanou klientem nad rámec činností sjednané ve smlouvě nebo v objednávce bude určena dohodou smluvních stran.
5.4. V případě prodlení klienta se zaplacením odměny, má společnost SKIALPUJfest s.r.o. nárok na úrok z prodlení z dlužné částky ve výši 0,05% za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo společností SKIALPUJfest s.r.o. domáhat se náhrady škody v plné výši.

Doba trvání a ukončení právního vztahu
6.1. Právní vztah vzniklý z této smlouvy nebo objednávky (dále jen „právní vztah“) se sjednává na dobu určitou, přesná doba jeho trvání bude sjednána ve smlouvě nebo v objednávce.
6.2. Právní vztah lze ukončit dohodou obou smluvních stran, popř. jednostranným odstoupením od smlouvy či objednávky kteroukoliv ze smluvních stran za podmínek stanovených v čl. 7 VOP.
6.3. Společnost SKIALPUJfest s.r.o. je oprávněna odstoupit od smlouvy či objednávky v případě, že klient ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené společností SKIALPUJfest s.r.o. neuhradí odměnu nebo je s její úhradou v prodlení delším než 14 dnů.
6.4. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy či objednávky v případě, kdy druhá smluvní strana i přes písemné upozornění opakovaně poruší ujednání smlouvy či objednávky.
6.5. Odstoupením se smlouva nebo objednávka ruší s účinky ke dni, kdy bylo oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

Další ujednání
7.1. Klient je srozuměn, že v době trvání tzv. koronavirové epidemie  může dojít k nemožnosti konání akce či k jejím omezením v důsledku vládních opatření.
7.2. V případě, že dojde k nemožnosti konání akce v důsledku vládních opatření v souvislosti s tzv. koronavirovou epidemií, budou se smluvní strany řídit těmito VOP.
7.3. Pokud dojde kdykoliv od uhrazení zálohy až do ukončení akce k rozšíření nebo zpřísnění vládních opatření v důsledku tzv. koronavirové epidemie v míře, která ohrozí organizaci akce v plánovaném v plánovaném rozsahu, a nedojde-li k posunutí termínu jeho konání do konce zimní sezony, ve které měla akce proběhnout, má klient nárok na vrácení zaplacené zálohy na část odměny odpovídající za prezentaci na této akci. Vrácením zaplacené zálohy budou veškeré nároky klienta ze smlouvy či z objednávky ve vztahu k prezentaci na akci vypořádány. Zbývající část zálohy bude zúčtována proti případné části odměny za prezentaci na webových stránkách společnosti SKIALPUJfest s.r.o.

Mlčenlivost
8.1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace a skutečnosti, které podléhají vymezení obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství“), o kterých se dozvěděli v souvislosti či při plnění smlouvy či objednávky, nebudou bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany rozšiřovat, nezpřístupní je třetí osobě, budou o nich zachovávat mlčenlivost a zajistí odpovídajícím způsobem jejich utajení. Za obchodní tajemství ve smyslu tohoto ustanovení se nepovažuje údaj, který byl před jeho zpřístupněním třetí osobě již veřejně známý nebo veřejně dostupný a/nebo povinnost zpřístupnění údaje vyplývá z obecně závazného právního předpisu.
8.2. Pokud společnost SKIALPUJfest s.r.o. k plnění smlouvy či objednávky využije třetí osoby, je oprávněna ji obchodní tajemství sdělit či zpřístupnit pouze, pokud se třetí osoba zaváže, že o něm zachová mlčenlivost, že je nebude rozšiřovat či zpřístupňovat dalším osobám, a že zajistí odpovídajícím způsobem jejich utajení.
8.3. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou vázány mlčenlivostí o cenových podmínkách smlouvy či objednávky.

Ochrana osobních údajů
9.1. Úřad pro ochranu osobních údajů vykonává dozor nad dodržováním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
9.2. Klient, je-li fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození, číslo občanského průkazu, adresa bydliště a sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“) společností SKIALPUJfest s.r.o., a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy nebo objednávky v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem po dobu neurčitou. Zpracováním osobních údajů může společnost SKIALPUJfest s.r.o. pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
9.3. Klient je povinen své osobní údaje uvádět přesně, pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost SKIALPUJfest s.r.o. o změně ve svých osobních údajích. Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že jde o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
9.4. Klient souhlasí s tím, aby společnost SKIALPUJfest s.r.o. pořídila na akcích pořádaných společností SKIALPUJfest s.r.o. fotografie/video/audiozáznam (dále také jen „záznam“) jeho osoby.
9.5. Klient souhlasí s užitím pořízených záznamů, ať již v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné) pro veškeré propagační materiály společnosti SKIALPUJfest s.r.o., jak v tištěné, tak v elektronické podobě (např. katalogy, webové stránky, FB, IG, další tiskoviny apod.)

Závěrečná ujednání
10.1. Smlouva, objednávka i VOP se řídí právem České republiky, především pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
10.2. Všechny spory vzniklé mezi smluvními stranami budou přednostně řešeny mimosoudní cestou, v případě nemožnosti mimosoudní dohody budou rozhodovány soudy České republiky, místně příslušnými podle adresy sídla společnosti SKIALPUJfest s.r.o.
10.3. Společnost SKIALPUJfest s.r.o. je oprávněna jednostranně změnit VOP, a to tak, že jejich novou verzi doručí písemně klientovi. Nová verze VOP bude platná od pátého pracovního dne následujícího po dni, kdy bude klientovi doručena. Ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne, kdy bude klientovi oznámena nová verze VOP je klient oprávněn vypovědět smlouvu, i pokud by to nová verze VOP neumožňovala.
10.4. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 7. 2021.

Přejít nahoru